Údržba a servis markíz

Nečistoty odstraňovať jemným kefovaním alebo vyluxováním látky. Látku čistiť roztokom vody a mydla (max. teplota roztoku 30 ° C). Látku dôkladne opláchnuť od mydlového roztoku čistou vodou. Pred zložením markízy nechať látku dôkladne vyschnúť. Škvrny od oleja alebo inej mastnej škvrny sa stierajú od okraja k stredu technickým benzínom.

Bezpečnostné pokyny:

 • Látka sa musí na hriadeľ navíjať vždy zhora. Pri porušení tejto zásady dôjde k roztrhnutiu látky o konzoly a podperu valca.
 • Pri daždi, búrke a vetra je nutné markízu ihneď zatiahnuť. Je zakázané používať markízu pri snežení a poklese teplôt pod bod mrazu. Nadmerné zaťaženie vplyvom týchto faktorov môže spôsobiť poškodenie výrobku.
 • Pri vytáčaní markízy pomocou kľuky odporúčame vytočiť látku do konečnej polohy a potom spätným otáčaním látku vypnúť (pri verzii s el. pohonom je vypnutie markízy nastavené automaticky).
 • Pri náteroch a opravách fasády je nutné markízu demontovať.
 • Je zakázané zaťažovať konštrukciu markízy inými bremenami.
 • Zaobchádzajte s markízou opatrne, zvlášť potom pri čistení.
 • Pozor! Ramená markízy sú napružené a pri neopatrnom zaobchádzaní môžu spôsobiť úraz.

Pri výrobkoch s motorickým pohonom:

 • Pre nastavenie elektrického ovládania výrobku sa riaďte návodom priloženým k tomuto zariadeniu.
 • Nedovoľte deťom hrať sa s ovládacím zariadením. Diaľkové ovládanie udržujte mimo dosahu detí.
 • Preverujte inštaláciu pre určenie opotrebenia alebo poškodenia prívodov.
 • Pre kontrolu alebo údržbu elektrických častí musí byť výrobok odpojený spoľahlivým spôsobom od dodávky energie.

Elektrická inštalácia, montáž a údržba sa vykonáva iba kvalifikovanými osobami, ktoré sú oprávnené a spôsobilé k danej činnosti. Ak dôjde k poruche alebo mechanickému poškodeniu výrobku, zabráňte jeho ďalšiemu používaniu.