Všeobecné obchodné podmienky

spoločnosti: Grman-Profimont, s.r.o. IČO: 45 260 931, so sídlom Hlavná 79/124, 956 07 Veľké Ripňany - Behynce (ďalej len „VOP“)

I. Všeobecné obchodné podmienky
1.1 Tieto VOP vymedzujú právne vzťahy a podrobnú úpravu práv a povinností zmluvných strán vzniknutých v súvislosti z uzatvorením zmlúv o dielo (ďalej taktiež len „zmluva“), ktoré uzatvára spoločnosť GrmanProfimont, s.r.o., IČ: 45 260 931, so sídlom Hlavná 79/124, 956 07 Veľké Ripňany-Behynce (ďalej len „Grman-Profimont, s.r.o.“ alebo „zhotoviteľ“) ako zhotoviteľ so svojimi zákazníkmi ako objednávateľmi, pričom tieto VOP sa vzťahujú na všetok typový sortiment zhotoviteľa (brány, rolety, žalúzie, dvere) s výnimkou sortimentu okná, na ktoré sa vzťahujú špeciálne obchodné podmienky zhotoviteľa.
1.2 Tieto VOP sa vzťahujú aj na prípady, kde predmetom zmluvy o dielo, prípadne iba časti predmetu takejto zmluvy je dodávka tovaru či materiálov vyrobených inými osobami ako spoločnosťou Grman-Profimont, s.r.o. a zmluvný vzťah by bolo možné posúdiť ako kúpnu zmluvu a zhotoviteľ vystupuje v týchto zmluvných vzťahoch ako predávajúci.
1.3 Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo uzatvorenej medzi zhotoviteľom a objednávateľom. Ak obsahuje zmluva o dielo úpravu odlišnú od týchto VOP, použijú sa vždy prednostne ustanovenia zmluvy o dielo.
II. Uzatvorenie zmluvy
2.1 Návrh na uzatvorenie zmluvy môže mať formu cenovej ponuky. Doručená cenová ponuka druhej zmluvnej strane je návrhom na uzatvorenie zmluvy. Cenová ponuka musí byť písomná, doručená druhej strane prostredníctvom pošty, faxu, e-mailu alebo fyzickým predaním.
2.2 Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že prijatím cenovej ponuky v lehote v nej uvedenej, inak v lehote primeranej, alebo akceptáciou skutočnosti, že zhotoviteľ začne s vykonávaním diela, alebo zložením zálohy z ceny diela či iným konkludentným jednaním, z ktorého vyplýva vôľa objednávateľa uzavrieť zmluvu, došlo k uzatvoreniu zmluvy o dielo, a súčasne tým potvrdzuje svoj súhlas s týmito VOP.
III. Predmet zmluvy
3.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa na svoj náklad a nebezpečenstvo dielo a záväzok objednávateľa je dielo prevziať a zaplatiť zaň zhotoviteľovi cenu.
3.2. Ak vznikne pri odovzdávaní diela potreba vykonať na predmete diela alebo v súvislosti s vykonaním diela ďalšia práca alebo dodať ďalšie veci určené pre vykonanie diela v cenovej ponuke alebo v zmluve neuvedené, dôjde medzi stranami k jednaniu o zmene a doplnení predmetu diela vrátane zmeny ceny, prípadne bude o takomto rozšírení predmetu diela zjednaný dodatok ku zmluve alebo bude uzatvorená nová zmluva. Za zmenu zmluvy týkajúcej sa predmetu diela sa taktiež považuje, keď zhotoviteľ podľa návrhu objednávateľa rozšírený alebo zmenený predmet diela vykoná alebo dodá ďalšie veci určené na vykonanie diela, tieto práce a veci uvedie v preberacom protokole pri dokončení a odovzdaní diela, ktorý bude potvrdený oboma zmluvnými stranami.
IV. Cena diela a platobné podmienky
4.1 Cena za zhotovenie diela a jeho montáž je dojednaná dohodou strán.
4.2 Objednávateľ je povinný uhradiť zhotoviteľovi zálohu na cenu diela (ďalej len „záloha“) vo výške dohodnutej v zmluve, inak vo výške 50 % z ceny diela.
4.3 Záloha je splatná v hotovosti pri uzatvorení zmluvy, ak nie je stranami písomne dohodnutá iná lehota splatnosti alebo spôsob úhrady.
4.4 Doplatok celkovej ceny diela je objednávateľ povinný zaplatiť v hotovosti pri odovzdaní diela, ak nebola medzi stranami písomne dohodnutá iná lehota splatnosti alebo spôsob úhrady.
4.5 V prípade dohody strán, že zaplatenie zálohy alebo doplatok celkovej ceny budú vykonané prevodom na účet zhotoviteľa, sú záloha alebo doplatok celkovej ceny zaplatené dňom pripísania peňažnej čiastky na účet zhotoviteľa.
4.6 Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa úplným zaplatením ceny diela. V prípade, že objednávateľ neuhradí doplatok ceny diela pri odovzdaní diela (ak nebola dohodnutá neskoršia splatnosť), je zhotoviteľ oprávnený predmet diela demontovať a naúčtovať objednávateľovi náklady spojené s demontážou, montážou, opravou a pod. a ďalej požadovať od objednávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
V. Doba plnenia diela
5.1 Zhotoviteľ vykoná dielo s potrebnou starostlivosťou v dohodnutej dobe, prípadne v dobe primeranej s prihliadnutím k povahe diela a skutočne zistenému stavu veci, na ktorom je vykonávaný predmet diela, a v závislosti na termíne dodávok vecí určených k vykonaniu diela od ich výrobcov alebo ďalších subdodávateľov.
5.2 Zhotoviteľ je oprávnený vykonanie diela prerušiť na dobu, pokiaľ bude objednávateľ v omeškaní s úhradou akýchkoľvek už splatných pohľadávok zhotoviteľa za objednávateľom. O túto dobu sa predlžuje termín dodania diela.
5.3 Termín vykonania diela sa taktiež predlžuje o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemohol dielo vykonávať z dôvodov, ktoré nastali na strane objednávateľa, alebo z dôvodov, ktoré vznikli nezávisle na vôli zhotoviteľa a bránia mu v splnení povinnosti, najmä z dôvodov zapríčinených vyššou mocou, stavebnou nepripravenosťou objednávateľa, havárie na výrobných zariadeniach zhotoviteľa, alebo v prípade následnej zmeny požiadaviek objednávateľa na dielo či z dôvodov vykonávaných technických zmien na diele na žiadosť objednávateľa.
5.4 Do doby plnenia diela sa nezapočítavajú štátne sviatky, ktoré pripadajú na pracovné dni, v prípade vianočných sviatkov potom v období do 22.12 do 3.1., o ktorý sa termín vykonania diela predlžuje.
5.5 Ani v jednom z prípadov uvedených v odst. 5.2, 5.3, 5.4 a 6.4 nenesie zhotoviteľ zodpovednosť za vzniknutú škodu.
VI. Podmienky vykonania diela
6.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo podľa požiadaviek objednávateľa špecifikovaných v zmluve. Pokiaľ nie je v zmluve dojednané inak, zhotoviteľ vykoná dielo v súlade s technickými listami daného výrobku.
6.2 Objednávateľ je povinný poskytnúť zhotoviteľovi všetky potrebné informácie a podklady, ktoré môžu ovplyvniť realizáciu diela alebo jeho kvalitu, najmä presné určenie vedenia inžinierskych sietí.
6.3 V prípade nedodržania písomne dohodnutých povinností objednávateľa alebo zistenia rozdielov v použitých stavebných materiálov stavby, pre ktorú má byť dielo dodané, môže zhotoviteľ objednávateľovi dodatočne fakturovať preukázateľne vzniknuté zvýšené náklady.
6.4 Objednávateľ je povinný zaistiť spevnenú prístupovú cestu k miestu montáže diela a umožniť zhotoviteľovi prístup na miesto montáže. V prípade nesplnenia tejto povinnosti sa primerane o dobu omeškania objednávateľa so splnením tejto povinnosti predlžuje termín dokončenia diela, zhotoviteľ sa počas tejto doby nemôže dostať do omeškania a nezodpovedá za žiadne škody spôsobné porušením uvedenej povinnosti objednávateľa.
6.5 Objednávateľ je povinný zabezpečiť pre zhotoviteľa možnosť napojenia sa na odber el. energie a úžitkovej vody.
6.6 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh vykonávania diela nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
6.7 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov.
6.8 V prípade, že objednávateľ poskytne zhotoviteľovi za účelom vykonania diela či jeho montáže k využitiu svoje technické zariadenie alebo zariadenia, ktoré má dočasne k dispozícii, napr. lešenie, montážnu plošinu, vysokozdvižný vozík apod., zodpovedá objednávateľ zhotoviteľovi za to, že toto zariadenie svojim technickým stavom a využitím spĺňa všetky požiadavky na ne kladené právnymi predpismi.
6.9 Zhotoviteľ je oprávnený dať vykonať dielo na svoju zodpovednosť tretej osobe.
VII. Odovzdanie a prevzatie diela
7.1 O odovzdaní a prevzatí diela bude spísaný odovzdávací protokol.
7.2 Ak neprevezme objednávateľ dokončené dielo alebo ho odmietne prevziať, považuje sa dielo za prevzaté dňom, kedy objednávateľ jeho prevzatie svojim jednaním či pasivitou zmaril. Dielo je dokončené, ak je predvedená jeho spôsobilosť slúžiť svojmu účelu.
7.3 Objednávateľ prevezme dielo aj v prípade, že vykazuje chyby a nedorobky nebrániace jeho užívaniu zjednaným alebo obvyklým spôsobom. Tieto chyby a nedorobky budú spísané v odovzdávacom protokole s uvedením spôsobu a termínu ich odstránenia. Výskyt chýb a nedorobkov na diele nebrániacich jeho riadnemu užívaniu nemá vplyv na právo zhotoviteľa na úhradu ceny diela.
7.4 Objednávateľ je oprávnený odoprieť prevzatie diela len v prípade zistenia takých chýb a nedorobkov, ktoré bránia v užívaní predmetu diela dojednaným alebo obvyklým spôsobom.
7.5 Za odovzdanie diela sa taktiež považuje okamih, kedy zhotoviteľ a objednávateľ podpisom potvrdia na odovzdávacom protokole súpis vykonaných prác a dodaných vecí určených k vykonaniu diela. Potvrdením odovzdávacieho protokolu obe strany potvrdzujú riadne vykonanie diela v dojednanom rozsahu.
VIII. Záruka za kvalitu diela, reklamácia chýb
8.1 Spoločnosť Grman-Profimont, s.r.o. na svojich výrobkoch ponúka predĺženú záruku, ktorej dĺžka a podmienky, za ktorých je poskytovaná, sú presne popísané v zmluve o dielo alebo záručnom liste, ktorý bude objednávateľovi odovzdaný pri odovzdaní diela.
8.2 Objednávateľ je oprávnený uplatniť si práva z chyby diela, ktorá sa vyskytne u tohto diela v dobe stanovenej v záručnom liste dodaného výrobku alebo v zmluve. Záručná doba začíta plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi.
8.3 Chyby diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za kvalitu alebo zákonná zodpovednosť zhotoviteľa za chyby, je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa písomne, a to v súlade s platnou legislatívou.
8.4 Objednávateľ súhlasí s tým, že doba, počas ktorej je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi, či reklamáciu uznáva alebo nie a z akých dôvodov, je 30 dní od doručenia reklamácie. Pokiaľ sa zhotoviteľ v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že uznáva reklamáciu v plnom rozsahu. Objednávateľ ďalej súhlasí s tým, že lehota na vybavenie reklamácie po jej uznaní zo strany zhotoviteľa činí 30 dní od doručenia reklamácie, táto lehota však môže byť predĺžená až na 60 dní s prihliadnutím k charakteru chyby, dostupnosti náhradných dielov alebo reakcie subdodávateľov zhotoviteľa.
8.5 V prípade neuznania reklamácie môže zhotoviteľ naúčtovať objednávateľovi vzniknuté náklady spojené s touto neoprávnenou reklamáciou a objednávateľ je povinný tieto vzniknuté náklady uhradiť.
8.6 Chyby diela sú posudzované podľa Technických listov daného výrobku a pri tieniacej technike podľa Produktových listov Združením výrobcov tieniacej techniky a ich častí.
IX. Odstúpenie od zmluvy
9.1 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
a) v prípade nezaplatenia dojednanej zálohy z ceny diela,
b) v prípade porušenia akejkoľvek z povinností objednávateľa stanovených v článku VI. týchto obchodných podmienok,
c) v prípade, že objednávateľ odmietne prevziať dokončené dielo.
9.2 V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany zhotoviteľa z dôvodov uvedených v bode 9.1 písm. b) alebo c) týchto obchodných podmienok je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi účelovo vynaložené náklady, ktoré zhotoviteľ vynaložil na zhotovenie diela.
X. Záverečné ustanovenia
10.1 Právne vzťahy vzniknuté medzi zhotoviteľom a objednávateľom z titulu zmluvy o dielo sa riadia hmotným právom Slovenskej republiky. Právne spory vzniknuté z takýchto vzťahov budú rozhodované vecne a miestne príslušnými súdmi Slovenskej republiky.
10.2 Akékoľvek dojednanie o zmluvnej pokute obsiahnutej v zmluve o dielo alebo týchto VOP nemajú vplyv na právo poškodenej strany požadovať náhradu škody vzniknutej porušením povinností, pre ktoré bola pokuta dojednaná.
10.3 V prípade, že sa niektoré ustanovenia zmluvy o dielo alebo týchto VOP stane alebo budú vyhlásené za neplatné, neúčinné či nevymáhateľné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť, účinnosť či vymáhateľnosť ostatných ustanovení zmluvy o dielo a týchto VOP.
10.4 Grman-Profimont, s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto VOP zmeniť alebo doplniť. Zmeny či úpravy budú objednávateľovi oznámené vhodným spôsobom, aktuálne úplné znenie VOP bude vždy k dispozícií na internetových stránkach zhotoviteľa. Objednávateľ môže vyjadriť svoj nesúhlas so zmenou VOP písomným oznámením doručeným zhotoviteľovi v lehote 30 dní od uverejnenia zmeny VOP na internetových stránkach zhotoviteľa, t. j. do doby, kedy sa objednávateľ mohol so zmenou oboznámiť. Ak sa tak nestane, nadobúdajú VOP účinnosť ku dňu v nich uvedenom, pokiaľ objednávateľ po oznámení zmien VOP pokračuje v prijímaní služieb poskytovaných zhotoviteľom tak, z okolností danej situácie je zrejmé, že si aj naďalej praje v zmluvnom vzťahu so zhotoviteľom pokračovať.
10.5 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 15. 5. 2017 a k rovnakému dňu sa nahrádzajú doterajšie obchodné podmienky, ak nie je stanovené inak.